چاقوهای برنامه ریز

  • PLANNER KNIVES

    چاقوهای برنامه ریز

    مواد: HSS 6٪ W - 1.3343 - M2 ، HSS 18٪ W - 1.3355 - T1 ، 1.2379 - D2 کاربرد: چاقوهایی که برای ماشین کاری تخته های چوب و بالکن استفاده می شود ، دستگاه برش و ضخامت